Draceana

Common names

 • Lance Pleomele

Synonyms

 • Draceana spp
 • Acyntha
 • Chrysodracon
 • Draco
 • Drakaina
 • Nemampsis
 • Oedera
 • Pleomele
 • Salmia
 • Sanseverinia
 • Sansevieria
 • Stoerkia
 • Terminalis