Coreopsis

Common names

  • Tickseed
  • Calliopsis

Synonyms

  • Coreopsis spp
  • Acispermum
  • Calliopsis
  • Epilepis
  • Leptosyne
  • Pugiopappus
  • Selleophytum
  • Tuckermannia