Borago officinalis

Common names

  • Borage
  • Starflower

Symptoms

  • Diarrhea
  • Dermatitis
  • Vomiting

Synonyms

  • Borago advena
  • Borago aspera
  • Borago hortensis